Общи Условия

1. Условия

С достъп до уебсайта на адрес https://www.sstories.biz/ Вие приемате да спазвате настоящите Общи Условия, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че отговаряте за спазването на приложимите местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, Ви се забранява да използвате или да получавате достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимото право за авторското право и търговските марки.

2. Използване на лиценз

 1. Разрешено е временно да изтеглите едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на SSTORIES само за лично, нетърговско гледане. Това е издаване на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и съгласно този лиценз не можете:
  1. да променяте или копиране материалите;
  2. да използвате материалите за каквато и да е търговска цел или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
  3. опит да декомпилирате или обратно да проектирате софтуер, съдържащ се в уебсайта на SSTORIES;
  4. премахнете на всички авторски права или други собствени бележки от материалите;
  5. или прехвърляте материали на друго лице или сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратено по всяко време от SSTORIES. След като прекратите разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, вие трябва да унищожите всички изтеглени материали, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Гаранция

 1. Материалите на уебсайта на SSTORIES се предоставят на база “както е”. SSTORIES не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.
 2. Освен това SSTORIES не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

При никакви обстоятелства SSTORIES или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е вреди (включително, но без да се ограничава до загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на уебсайта на SSTORIES, дори SSTORIES или упълномощен представител на SSTORIES е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не разрешават ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не важат за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, които се показват на уебсайта на SSTORIES, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. SSTORIES не гарантира, че някой от материалите на неговия уеб сайт е точен, пълен или актуален. SSTORIES може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уеб сайт, по всяко време без предупреждение. Все пак SSTORIES не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Линкове

SSTORIES не преглежда всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на всяка връзка не означава одобрение от SSTORIES на обекта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

7. Промени

SSTORIES може да преразгледа тези Условия за ползване на уебсайта си по всяко време без предизвестие. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тогавашната версия на настоящите Общи условия.

8. Приложимо Право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.

9. Забележка

SSTORIES може да получи малка комисионна от продажби на определени продукти, които описва на сайта, но това няма отрицателно въздействие върху цената, която плащате. Всъщност понякога свързаните с вас филиали, върху които кликнете ви дават право на отстъпка или бонус, които не са достъпни за широката общественост.

Политика на Поверителност

Вашата поверителност е важна за нас.

Политиката на SSTORIES е да спазва поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да съберем, докато работите с нашия уебсайт. В съответствие с това разработихме тази политика за поверителност, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме, разкриваме и по друг начин използваме лична информация. По-долу описахме правилата ни за поверителност.

 • Ние ще събираме лична информация със законни и справедливи средства и, където е уместно, със знанието или съгласието на съответното лице.
 • Преди или по време на събирането на лична информация ние ще определим целите, за които се събира информация.
 • Ние ще събираме и използваме лична информация единствено за изпълнение на посочените от нас цели и за други допълнителни цели, освен ако получим съгласието на съответното физическо лице или според изискванията на закона.
 • Личните данни трябва да са от значение за целите, за които трябва да бъдат използвани, и, доколкото е необходимо за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.
 • Ние ще защитим личната информация, като използваме разумни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.
 • Ние ще предоставим на клиентите лесно достъпна информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.
 • Ние ще запазим само личната информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.

Ние се ангажираме да извършваме дейността си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана. SSTORIES може периодично да променя тази декларация за поверителност по усмотрение на SSTORIES.