Контакти

Sstories

Това е сайт за нещата от живота във всичките му аспекти- политика, икономика, здраве, изкуство, кино, екология, туризъм, земеделие, удоволствия. Темите са поднесени като истории или разговори, защото животът всъщност е низ от случки.

Sstories

This is online platform about the things of the life  – politics, business, health, agriculture, tourism, food, ecology, art, cinema, etc. The themes are presented as stories and conversations because the life is actually series of stories.

 

За Светлана Трифоновска

Аз съм разследващ и бизнес журналист.  Автор съм на концепцията и зам. главен редактор на списание Агрозона от 2011 до 2016 г. Преди това препусках из съдебните зали, парламента и най- вече всички подраздeления на Министерство на земеделието, горите и храните като репортер в националните ежедневници в. „Пари”, „Новинар”, „Земя, ТВ „България” – Враца.

Обиколих почти всички затвори, срещах се с най- обикновени криминални типове, осъдени на смърт, магнетични измамници и личности от организираната престъпност. Единствено, за да установя, че в основата на всяко престъпление, стои липсата на любов, във всичките й аспекти. Животът е поредица от случки, затова се превърнах в колекционер на истории и създадох своя сайт “Sstories”.

Изкуството винаги е било извор на радост за мен. Автор съм на филмови сценарий и на книгата за художника Тома Трифоновски „Томата”.

About Svetlana Trifonovska

I am an investigative and business journalist. I was  the author of the concept and deputy  Editor-in-Chief of Agrozona magazine from 2011 to 2016. Before that, I was passing through the courthouses, the Parliament and most of all the subdivisions of the Ministry of Agriculture, Forestry and Food as a reporter in the national daily newspapers Pari, Novinar, , TV “Bulgaria” – Vratsa.

I visited almost all prisons there, I met with the most common criminal types, sentenced to death, magnetic fraudsters, and organized crime figures. I was writhing about different businessmen. All of this only to find that the basis of every crime and success is the lack of love in all of its aspects. The stories are everywhere, so I became collector of stories and created my own website “Sstories” .

Art has always been a source of joy for me. I am author of a movie scripts and of the book for the  artist Toma Trifonovski “Tomata“.

Светлана Трифоновска

Основател и собственик

тел. 00359886559413

trifoni@abv.bg

Svetlana Trifonovska

Founder and owner

tel. 00359886559413

trifoni@abv.bg